Zavod za informatiku i statistiku KS

Da li je Zavod nadležan za stranice/aplikacije/usluge javnih preduzeća/ustanova?

Pitanje: 

Da li je Zavod nadležan za web stranice/aplikacije/usluge kantonalnih javnih preduzeća/ustanova?

Odgovor: 

Zavod isključivo obavlja poslove u domenu informacionog sistema organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, tako da NIJE nadležan za kvalitet i funkcionisanje web stranica/aplikacija/usluga kantonalnih javnih preduzeća ili ustanova.

Smatramo da postoji opravdanje i tehnička podloga za pružanje informatičkih usluga onim JU koje za tim imaju potrebu, a nemaju svoje resurse. JP obično već imaju ta pitanja riješena na neki način.

Primjer 

a) Oblast informaciono – komercijalnih tehnogija:

  • izrada, održavanje i hostiranje internet stranica,
  • hostiranje kolaboracionog alata / elektronska pošta,
  • uspostava računarske mreže i njenih servisa,
  • servis računara i instaliranje programa i opreme
  • izrada aplikacija – baza podataka.

b) Oblast statistike:

  • prikupljanje i obrada podataka.

Ipak, Zavod to za sada ne može raditi sa postjećim resursima. Sa druge strane, nije nam omogućena naplata ovih usluga, ili zapošljavanje dodatnog kadra.

Međutim, postoji prostor za djelovanje u oblasti planiranja i razvoja jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, zasnovanog na elektronskoj obradi podataka i usmjerenog prema korisnicima, koji je trenutno samo na nivou ideje.