Zavod za informatiku i statistiku KS

Da se obezbjedi stručno lice za tehnički segment rada Skupštine.

Zastupnica Bajramović Srna Segmedina je na 16-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2012. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“ - podsjetivši da Kanton Sarajevo ima i Zavod za informatiku i statistiku, te da je opravdano na dugotrajnom bolovanju saradnik koji upravlja tehnikom, već više od šest mjeseci postoji problem da se obezbjedi stručno lice za ovaj segment rada Skupštine, da u Zavodu za informatiku i statistiku postoji kvalificirana osoba, ali direktor Timur Gadžo odbija suradnju sa skupštinom, čak po dobivenim informacijama odbija primiti dopise u kojima ga se poziva na suradnju, odnosno da obezbjedi suradnika koji ne brine samo ovdje o mikrofonima, nego i o elektronskom glasanju, o audio i video zapisu itd - postavila poslaničko pitanje:
"Ko može narediti direktoru Zavoda za informatiku i statistiku da radi svoj posao?"

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Datum sjednice: 
Utorak, 19. Juni 2012