Zavod za informatiku i statistiku KS

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za 2014. godinu

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Izvještaji o radu Zavoda
Izvještaj: 
Ne