Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

24.02.2016

Uvođenje sistema za on-line prijavu korupcije jedna je od aktivnosti Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KS za period 2015-2019. godine, a Zavod za informatiku i statistiku KS je pripremio aplikaciju koja će uskoro biti dostupna na web stranicama ministarstava Kantona Sarajevo.

Aplikacija omogućava prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije u organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama KS. Prijava će se moći ispuniti anonimno ili uz registraciju, a u tom slučaju će korisnik moći pratiti tok rješavanja svoje prijave.

01.02.2016

Kanton je u 01.2016.g. uspješno realizirao projekat izgradnje bežičnih mreža na više lokacija na kojima se nalaze kantonalni organi uprave.

Time je omogućeno je da stranke i posjetioci u kantonalnim ministarstvima na lokacijama Reisa Dž. Čauševića 1, Branilaca Sarajeva 21, Hamida Dizdara 1, Aleja Bosne Srebrene bb i Podgaj 6 imaju besplatan pristup internetu. Osim toga, u okviru projekta je napravljena jedinstvena poslovna bežična mreža za potrebe Vlade, Skupštine, ministarstava i drugih organizacija KS koje se nalaze na navedenim lokacijama.

30.10.2015

U Zavodu je 30.10.2015. priređen ispraćaj za dvoje kolega, Branislava Mikavicu i Habibu Bračković, koji odlaze u penziju sticanjem zakonskih uslova, odnosno korištenjem prava na prijevremenu penziju.

Zavod njihovim odlaskom ostaje bez vrijednih zaposlenika na koje se mogao osloniti da će savjesno izvršiti svoje obaveze.

23.10.2015

Povodom prednacta Zakona o državnoj službi u KS, koji se nažalost sveo na pitanje mandata, u prilogu su:

- primjedbe ZIS upućene Ministarstvu pravde 01.07.2015. prema javnom pozivu na konsultacije na tekst prednacrta,

- primjedbe direktora ZIS upućene članovima Vlade 14.10.2015. sa prijedlogom boljih mogućnosti za ono što jesu problemi,

- reagovanje direktora ZIS na članak obavljen na Klik-u u vezi slične tematike, koji ne prikazuje kako jedan složeni sistem radi u stvarnosti i koji su važni suštinski problemi državne službe.

08.09.2015

U Kantonu je proveden projekat postavljanja zajedničkih višefunkcionalnih mrežnih štampača.

Kao dodatak projektu, ZIS je omogućio novi način skeniranja. Korištenjem OCR softvera, skenirani dokumenti se automatski obrade tako da budu pretraživi, kompresovani i kao takvi su pogodniji za dalji rad (kopiranje teksta, ubacivanje u aplikacije itd.).

28.04.2015

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. godinu.

 

31.12.2014

Zavod se nakon više lokacija radi požara i selidbi vratio u svoje prostorije na staroj adresi Reisa Džemaludina Čauševića 1.

19.08.2014

Na stranici Zavoda smo postavili stare nazive ulica u Kantonu Sarajevo. Postoji više adresa gdje se mogu naći tačne ulice i njihove lokacije (Navigator.ba, here.com, openstreetmap.org, google.ba/maps, bing.com/maps), ali stari nazivi nekada nisu navedeni.

05.07.2014

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2013. godinu.