Zavod za informatiku i statistiku KS

Javni oglas za prijem namještenika u Sektoru informatike: Viši referent za podršku

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji  Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 49/05), uz saglasnost Vlade Kantona, radi odlaska zaposlenika u penziju, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Naziv radnog mjesta:

 

01. Viši referent za podršku ................1 (jedan) izvršilac u Sektoru informatike,

 

2.Opis oslova radnog mjesta:

Za poziciju 01

a) pruža pomoć korisnicima u korištenju informatičke opreme i programa;

b) rješava probleme pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga;

c) učestvuje u pregledu informatičke opreme i vodi analitičke karte opreme;

d) radi dijagnostiku kvarova, te popravke i intervencije na računarima i mreži prema nalogu i upisuje u evidenciju;

e) radi kabliranje i ispitivanje instalacije, ažurira evidenciju priključaka i korisnika;

f) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.

 

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uslova iz člana 24. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

Za poziciju 01.

 

  • srednja škola informatičkog ili tehničkog smjera ili gimnazija;

  • položen stručni ispit;

  • najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci;

  • poznavanje engleskog jezika na nivou A2.

 

Potrebne sposobnosti: napredno poznavanje rada na računaru i uredskog paketa, poznavanje TCP/IP protokola, poznavanje operativnih sistema Windows i Linux, servisiranja i administriranja računara i računarske opreme, sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju.

 

4. Spisak potrebnih dokumenata koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
Za poziciju 01.

- Uvjerenje o državljanstvu BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje o radnom stažu,

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika,

- Prijava sa kontakt podacima,

- Radna biografija.

 

5. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Oglas ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana zadnjeg objavljivanja (zaključno sa 22.06.2018.).
Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševića 1

sa naznakom

“Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem - ne otvaraj”

 

6. Postupak, prijem i naknadne obaveze:

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će provesti provjeru znanja za svakog kandidata koji bude imao potpunu prijavu.

Lica iz člana 1. i 2. Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ostvaruju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju pod jednakim stručnim uslovima, a pritom prioritet imaju djeca šehida-poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije stupanja u radni odnos dostaviti:

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdato od strane nadležnog suda.

- Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno u BiH.

Izjave se dostavljaju ovjerene u općini.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu probnom radu od tri mjeseca.

 

PLAĆA:

Koeficijent plaće za ovo radno mjesto je 2,70, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 290 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,6% za svaku  započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i iznos ili kartu za prijevoz, ako je udaljen više od 2 km od posla.

 

Puni tekst oglasa je u prilogu.

 

REZULTAT: Od 13 prijavljenih kandidata, 8 ih je imalo urednu prijavu i pozvano na pismeno testiranje i usmeni razgovor. Između dva po struci najuspješnija kandidata odabran je onaj koji je po zakonu imao prioritet.

Prilozi: 
DokumentVeličina
PDF icon javni_oglas_-_tehnicar_za_it_podrsku.pdf152.14 KB