Zavod za informatiku i statistiku KS

Ponovljeni javni konkurs za popunu radnog mjesta: viši stručni saradnik – mrežni inžinjer

PONOVLJENI JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

- viši stručni saradnik - mrežni inžinjer - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:

 • planira, dokumentuje i unaprjeđuje lokalnu i dislociranu računarsku mrežu Kantona, te drugih dijelova sistema po potrebi

 • obavlja sve poslove vezane za kontinuiran i efikasan rad računarskih mreža

 • planira i provodi mjere zaštite računarskih mreža

 • osigurava kontakt, priprema potrebnu dokumentaciju i usklađuje rad sa vanjskim davaocima usluga

 • prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja mreža

 • obavlja i ostale poslove i zadatke po nalogu rukovodioca

 

Uslovi:

 • VSS- Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije smjer komunikacije,
 • položen stručni ispit (polaganje ispita je dio konkursa za kandidate koji ga nemaju),
 • 2 godine radnog iskustva na poslovima mrežne infrastrukture,
 • poznavanje razvoja i administracije mreža (LAN, WAN),
 • sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju i proaktivnost u izvršavanju radnih zadataka

 

REZULTAT: Konkurs proveden preko ADS FBIH. Jedini uspješni kandidat odustao radi niskih primanja.