Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

09.10.2018

U vezi Odluke o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo koju je Vlada donijela na  144. sjednici održanoj 02.10.2018. godine, a u kojoj se navodi da "Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo formira jednistvenu bazu podataka putem automatskog preuzimanja", Zavod obavještava institucije na nivou Kantona
Sarajevo iz člana 2. Odluke. da nismo još počeli sa uspostavom takvog novog sistema. 

03.10.2018

Na osnovu iskazanog javnog interesa, u ovom članku se daje pregled stanja e-uprave u Kantonu Sarajevo (KS), koliko je moguće u jednom kratkom tekstu.
E-usluga u javnoj upravi je korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kako bi se podržao i omogućio rad javne uprave, uključili građani u aktivniji rad e-uprave, i ostvarile usluge koje pruža javna uprava prema građanima, preduzećima, drugim organima i strancima.  

29.06.2018

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je na zahtjev Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS napravio Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevu na zasebnoj domeni http://il.ks.gov.ba, Registar će biti javno dostupan od 02.07.2018. godine kada je zakazana pres konferencija.

Zavod je u ovoj sedmici završio i nekoliko drugih novih projekata koje inače radi za kantonalne organe, a to su:

22.06.2018

Predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku KS su kroz učešće u radnoj grupi Pametni grad Sarajevo, direktor Timur Gadžo kao član i Emir Bubalo kao sekretar, doprinijeli organizaciji i održavanju okruglog stola kao jedan od uvodičara i organizator.

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/okrugli-sto-o-temi-pametni-grad-sarajevo-osigurati

12.04.2018

Vlada Kantona Sarajevo premijera Adema Zolja je 11.04.2018. godine usvojila Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu.

09.04.2018

Obavještavamo korisnike statističkih podataka da je došlo do promjene načina prikupljanja podataka o broju zaposlenih osoba.

Federalni zavod za statistiku u 2018. godini je prestao publikovati podatake o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, koji su prikupljani putem Mjesečnog izvještaja o zaposlenima i plaći (Rad-1) i počeo sa obradom i objavljivanjem podataka o broju zaposlenih osoba iz administrativnog izvora.

15.03.2018

Vlada Kantona Sarajevo je 15.02.2018. godine kroz izmjenu Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (Sl. novine KS, broj 8/18) uz dostavu izvještaja o finansijskom poslovanju uvela obavezu dostave izvještaja o javnim nabavkama sa podacima o planu javnih nabavki, pokretanje i tok postupka javnih nabavki i ugovaranje i realizacija javnih nabavki.

14.11.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je u periodu 09.–11.2017. završio projekat inoviranja aplikacije za liste lijekova. Aplikacija je na prijedlog ZIS, a u saglasnosti sa Ministarstvom zdravstva KS (MZ), izdvojena na zasebni server i domenu https://listelijekova.ks.gov.ba odnosno skraćeno http://ll.ks.gov.ba.

24.10.2017

Pregledom dosadašnjeg sistema administrativnih postupaka kantonalnih organa objavljenog na http://e-registar.ks.gov.ba/ uposlenici Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo su uvidjeli da stranica i sistem ne zadovoljavaju potrebe kantonalnih ministarstava i organizacija, te da u njoj postoji dosta propusta što cijelu aplikaciju čini veoma teškom za održavanje.

24.10.2017

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je pokrenuo projekat "Pristupačnost internet stranica Kantona Sarajevo za slijepe i slabovidne osobe" sa ciljem da se slijepim i slabovidnim osobama uklone ili bar umanje barijere za korištenje internet stranica KS i tako osigura pristupačnost informacija, sadržaja i usluga koje se nalaze na njima.

Projekat su u periodu 07.–09.2017. realizirali uposlenici Zavoda vlastitim resursima, bez dodatnih troškova, uz saradnju sa korisnicima iz Udruženja slijepih KS.