Zavod za informatiku i statistiku KS

Novosti

24.01.2017

Obavještavamo kantonalne organizacije da je direktor Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS), postupajući po Odluci Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16), donio Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Saraje

05.10.2016

Pored do sada dostupnih podataka o turizmu u Kantonu Sarajevo kroz mjesečne i godišnje biltene koje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo redovno prikuplja i objavljuje, na stanici ZIS.ks.gov.ba su sada dostupni i grafikoni koji prikazuju statističke pokazatelje turizma u Kantonu Sarajevo kroz godine.

21.07.2016

Obzirom na sve izraženiji trend korištenja mobilnih uređaja, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je krenuo s inoviranjem dizajna web stranice Skupštine, Vlade i ministarstava Kantona Sarajevo.

21.07.2016

Postupajući po zaključcima Vlade da se jednom mjestu objedine i prikažu javne nabavke u svim javnim kantonalnim  ustanovama, preduzećima i institucijama, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je pripremio tehničko rješenje i aplikaciju koja je dostupna na stranicama organa KS.

05.04.2016

Na stranici http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji je postavljen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2015. godinu.

U Izvještaju je prikazana ne samo tražena godina, već i ključni pokazatelji za period od 8-12 godina:

24.02.2016

Predstavnici Zavoda za informatiku i statistiku KS su prisustvovali sastanku u vezi realizacije projekta zajedničke web stranice sa pretraživačem svih javnih registara udruženja i fondacija u BiH, koji je 22.02.2016.g. održan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je prezentirano postojeće stanje elektronskih registara, kao i plan realizacije predtojećh aktivnosti. Utvrđeno je da od 18 registara u BiH samo 3 imaju adekvatna tehnička rješenja koja omogućuju brzu integraciju sa zajedničkom web stranicom, uključujući rješenje u KS koje je napravio ZIS:

24.02.2016

Uvođenje sistema za on-line prijavu korupcije jedna je od aktivnosti Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade KS za period 2015-2019. godine, a Zavod za informatiku i statistiku KS je pripremio aplikaciju koja će uskoro biti dostupna na web stranicama ministarstava Kantona Sarajevo.

Aplikacija omogućava prijavu povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije u organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama KS. Prijava će se moći ispuniti anonimno ili uz registraciju, a u tom slučaju će korisnik moći pratiti tok rješavanja svoje prijave.

01.02.2016

Kanton je u 01.2016.g. uspješno realizirao projekat izgradnje bežičnih mreža na više lokacija na kojima se nalaze kantonalni organi uprave.

Time je omogućeno je da stranke i posjetioci u kantonalnim ministarstvima na lokacijama Reisa Dž. Čauševića 1, Branilaca Sarajeva 21, Hamida Dizdara 1, Aleja Bosne Srebrene bb i Podgaj 6 imaju besplatan pristup internetu. Osim toga, u okviru projekta je napravljena jedinstvena poslovna bežična mreža za potrebe Vlade, Skupštine, ministarstava i drugih organizacija KS koje se nalaze na navedenim lokacijama.

30.10.2015

U Zavodu je 30.10.2015. priređen ispraćaj za dvoje kolega, Branislava Mikavicu i Habibu Bračković, koji odlaze u penziju sticanjem zakonskih uslova, odnosno korištenjem prava na prijevremenu penziju.

Zavod njihovim odlaskom ostaje bez vrijednih zaposlenika na koje se mogao osloniti da će savjesno izvršiti svoje obaveze.

23.10.2015

Povodom prednacta Zakona o državnoj službi u KS, koji se nažalost sveo na pitanje mandata, u prilogu su:

- primjedbe ZIS upućene Ministarstvu pravde 01.07.2015. prema javnom pozivu na konsultacije na tekst prednacrta,

- primjedbe direktora ZIS upućene članovima Vlade 14.10.2015. sa prijedlogom boljih mogućnosti za ono što jesu problemi,

- reagovanje direktora ZIS na članak obavljen na Klik-u u vezi slične tematike, koji ne prikazuje kako jedan složeni sistem radi u stvarnosti i koji su važni suštinski problemi državne službe.