Unutrašnja organizacija

Poslovi i zadaci iz djelokruga Zavoda vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

 1. Sektor informatike
 2. Sektor razvoja
 3. Sektor statistike

Opće, pravne i kadrovske, kao i računovodstveno-finansijske poslove obavljaju tri samostalna izvršioca.

 
Sektor informatike obavlja poslove i zadatke:

 • analiza i modeliranje podataka, te razvoj softvera na zahtjev organa uprave i stručnih službi Kantona
 • uspostava i upravljanje računarskim sistemom organa uprave i stručnih službi Kantona te upravnih organizacija na zahtjev
 • uspostava, održavanje, razvoj i zaštita mrežne infrastrukture, Internet i Intranet prisustva, elektronske pošte, elektronskog upravljanja podacima
 • planiranje i realizacija informaciono-komunikacionog sistema i frekventnih resursa Kantona
 • održavanje računarske opreme organa uprave i stručnih službi Kantona
 • tehnička podrška drugog nivoa za računarske korisnike organa uprave i stručnih službi Kantona

Sektor razvoja obavlja poslove i zadatke:

 • planiranje i razvoj jedinstvenog informacionog prostora Kantona, grada Sarajeva i općina na području Kantona
 • planiranje i prijelaz ka elektronskoj obradi podataka, upravljanju dokumentima i elektronskom upravljanju identitetom
 • planiranje i razvoj integralnog računarskog sistema organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona i uspostava elektronske vlade
 • analiza, dokumentovanje, modeliranje, prijedlog optimizacije i reinžinjeringa poslovnih procesa zasnovan na korištenju informacionih tehnologija
 • koordinacija razvoja segmenata projekata putem vanjskih subjekata

Sektor statistike obavlja poslove i zadatke:

 • organiziranje, prikupljanje i provođenje statističkih istraživanja prema programu statističkih istraživanja za potrebe Kantona i kantonalnih organizacija na zahtjev
 • priprema i slanje materijala i obrazaca izvještajnim jedinicama od interesa za Kanton Sarajevo i u vezi s tim vrši konsultacije sa davaocima i korisnicima podataka
 • blagovremena priprema, ocjena i obrada statističke građe
 • analiza, obrada, objavljivanje i ažuriranje statističkih i drugih podataka, saopćenja i sl
 • izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona, ažuriranje statističkih podataka na web stranici Zavoda