Zavod za informatiku i statistiku KS

Zastupnička inicijativa prema MP da zajedno sa ZIS KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi ZIS mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019
Datum sjednice: 
Utorak, 19. Novembar 2019