Zavod za informatiku i statistiku KS

Inicijativa za pokretanje procedure akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa.

Vrsta akta: 
Rad organa uprave
Oblik akta -rad organa: 
Odgovori na zastupnička pitanja
Pravni izvor: 
Interni dokument
Sjednica: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020
Datum sjednice: 
Utorak, 25. Februar 2020