Izvještaji

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2008. g. dostavljen Vladi 09.03.2009., usvojen na Vladi 09.04.2009., usvojen na Skupštini 29.04.2009.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2009. g. dostavljen Vladi 14.04.2010., usvojen na Vladi 29.04.2010., usvojen na Skupštini 03.06.2010.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2010. g. dostavljen Vladi 04.02.2011., nije razmatran na Vladi, nije proslijeđen Skupštini - 19.12.2011. na sastanku direktora ZIS i premijera Kantona, premijer naložio da ZIS povuče ovaj i dostavi objedinjeni Izvještaj o radu za 2010. i 2011. godinu.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2010.-2011. g. dostavljen Vladi 02.04.2012., nije razmatran na Vladi, nije proslijeđen Skupštini.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2012. g. dostavljen Vladi 21.03.2013., usvojen na Vladi 10.5.2013., nije usvojen na Skupštini 09.01.2014. (15 za, 2 protiv, 8 suzdržanih, 10 nije prisutno).

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2013. g. dostavljen Vladi 02.04.2014, razmatran na Vladi 17.4.2014. Nije bio na dnevnom redu Skupštine.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2014. g. dostavljen Vladi 06.04.2015., usvojen na Vladi 23.04.2015., nije usvojen na Skupštini 04.06.2015. (5 za, 8 protiv, 10 suzdržanih, 12 nije prisutno).

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2015. g., sa uključenim ključnim pokazateljima u periodu od 10 godina, dostavljen Vladi 25.03.2016., usvojen na Vladi 31.03.2016., nije usvojen na Skupštini 10.05.2016. (4 za, 2 protiv, 20 suzdržanih, 9 nije prisutno).

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. g., sa izdvojenim Pokazateljima rada, razvoja i zaposlenih u periodu 2007.-2016. g., dostavljen Vladi 11.05.2017., usvojen na Vladi 08.06.2017., nije usvojen na Skupštini 05.07.2017. (12 za, 6 protiv, 6 suzdržanih, 11 nije prisutno).

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2017. g sa izdvojenim Pokazateljima rada, razvoja i zaposlenih u periodu 2007.-2017. g., dostavljen Vladi 02.04.2018., usvojen na Vladi 11.04.2018.

 

Napomene:

Po članu 92. i 95. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, kao kantonalna upravna organizacija, odgovorna je Vladi Kantona i njoj godišnje dostavlja izvještaj o radu.

Forma izvještaja je određena Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 29/12) i sličnim odlukama prije i predviđa i izvještaj o finansijskom poslovanju.

ZIS uz izvještaj dostavlja i višegodišnje ključne pokazatelje rada, razvoja i zaposlenih.

Izvještaji koji nisu usvojeni na Skupštini nisu dobili primjedbe i glasanje je zadnjih godina proteklo bez diskusije.