Zavod za informatiku i statistiku KS

Nadležnosti Zavoda

IZVOD
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
(“Službene novine KS” br. 7/08, 16/08-ispravka).
 
Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)
 
Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.
 
Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)
 
Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.
 
Član 22.
(Samostalne kantonalne upravne organizacije)
 
(l) Samostalne kantonalne upravne organizacije su:
 
a) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,
 
b) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo,
 
c) Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo,
 
d) Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo,
 
e) Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo.
 
Član 25.
(Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo)
 
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove iz oblasti informatike i statistike, kao i druge poslove, koji se odnose na:
 
  • planiranje i razvoj jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, zasnovanog na elektronskoj obradi podataka i usmjerenog prema korisnicima,
  • razvoj i upravljanje integralnim računarskim sistemom organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, uključujući infrastrukturu, internet i internet prisustvo, elektronsku poštu i elektronsko upravljanje dokumentima,
  • analizu, dokumentovanje, optimizaciju poslovnih procesa i razvoj projekata za organe uprave, upravne organizacije i stručne službe Kantona,
  • pripremu, izradu nacrta i provođenje programa statističkih istraživanja od interesa za Kanton koji postoje kao obaveza u okviru programa statističkih istraživanja,
  • organizovanje i provođenje statističkih istraživanja od značaja za praćenje ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo, kao i obradu statističke građe za potrebe Vlade, organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, u skladu sa Zakonom o statistici F BiH,
  • analizu, obradu, objavljivanje i ažuriranje statističkih podataka, te izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona,
  • druge poslove koje mu povjeri Skupština Kantona i Vlada Kantona.