Zavod za informatiku i statistiku KS

Šta je aktuelno u Zavodu?

Klijenti Zavoda, odnosno korisnici iz kantonalnih organizacija, nas mogu vidjeti kao najuslužniju i najefikasniju servisnu organizaciju u Kantonu. Zahtjev se podnosi trenutno a podrška ostvaruje u najkraćem roku.
Zadatak nam je ispuniti zakonska zaduženja. Cilj nam je u oblasti informatike osigurati kvalitetnu sistemsku podršku, internet prisustvo i po potrebi aplikacije za korisnike, a u oblasti statistike obradu i dostavu statističkih podataka.
Neprestano unapređujemo sistem i uvodimo nove usluge. Da bi ovo postigli, i sami se moramo usavršavati, te podizati nivo stručnosti zaposlenih.
Skupštini i Vladi Kantona stojimo na raspolaganju za sve projekte vezane za informacione tehnologije. Projekte pokrećemo samostalno ili ih iniciramo prema nadležnim organima.

Primarno, u Zavodu je unaprijeđena i zaokružena informatička podrška za kantonalne organe uprave tj. ministarstva i uprave te stručne službe i upravne organizacije. Uzimajući u obzir različitu unutašnju organizaciju i pravni status, definisani su različiti nivoi podrške. Sistem je uspostavljen u skladu sa odlukama koje je prihvatila Vlada. Prvo su uključene najveće lokacije, a sistem se dalje se širi na izdvojene lokacije, koje prije nisu imale informatičku podršku. Uspostavljen je elektronski sistem podrške korisnicima koji i sami mogu pratiti rješavanje zahtjeva. Uputstva i obavještenja za korisnike su dostupna na intranet stranici.
Dio nadležnosti koji je predviđen u Sektoru za razvoj e-uprave se nažalost ne realizira u predviđenom obimu jer taj Sektor od formiranja 2008. godine nema zaposlenih. Ovdje bi spadala optimizacija poslovnih procesa i razvoj projekata u cilju uspostave jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada Sarajeva i općina. Ovi projekti primarno vode povećanju efikasnosti, a posredno i smanjenju troškova.
Sektor statistike provodi određena istraživanja i objavljuje biltene na internet stranici, tako da su dostupni svima. Ovako je olakšano korištenje podataka u odnosu na prethodnu dostavu štampanih biltena. Po potrebi se, na zahtjev kantonalnih ministarstava, provode specifična istraživanja u određenim projektima.

Kako postoje kantonalne javne ustanove i tijela koje nemaju vlastitu informatičku podršku, usluge se uz zahtjev povremeno pružaju i njima.

Sagledavajući i preko onoga što su sadašnja zakonska zaduženja Zavoda, više puta je iskazana spremnost da Zavod bude nosilac projekta jedinstvenog registra korisnika komunalnih usluga. U prilogu je prezentaciju za JERKKU, kako bi bio jasniji ovaj koncept i koristi koje on donosi.

Direktor
Timur Gadžo