Zavod za informatiku i statistiku KS

O Zavodu

Kraći historijat Zavoda
 
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo datira još od prije 1979 godine, prvo kao Sektor za informatiku u Zavodu za ekonomsko planiranje i programiranje. U to vrijeme na čelu Zavoda za ekonomsko planiranje i programiranje bio je Husein Hadžialić dipl.ecc.
 
Nešto kasnije iste godine Zavod za ekonomsko planiranje i programiranje spaja se sa Urbanističkim zavodom i nastaje Zavod za planiranje razvoja grada Sarajeva. Na čelu tog Zavoda imenovan je Boro Poznanović dipl.građ.ing. Koju godinu kasnije na čelu tog Zavoda dolazi Midhat Aganović dipl.građ.ing.
 
Godine 1984 Sektor za informatiku, u sastavu Zavoda za planiranje razvoja grada, radi na projektu XIV Zimskih olimpijskih igara koje su održane u Sarajevu. Godine 1985 iz okvira Zavoda za planiranje razvoja grada Sarajeva izdvaja se Sektor za informatiku u samostalan Zavod za statistiku grada Sarajeva. Ovim Zavodom rukovodi prof. Dr. Sead Muftić, a nešto kasnije zamjenio ga je Mr. Zlatko Lagumdžija dipl.el.ing. koji iste godine odlazi u CK SK BiH za direktora centra.
 
Odlukom izvršnog odbora grada Sarajeva 1986 godine Zavod za statistiku mijenja naziv u Zavod za informatiku i statistiku grada Sarajeva kao samostalna upravna ustanova. Izvršni odbor grada za direktora Zavoda imenuje Stanka Martinovića dipl. ecc. Zavod je tada brojao 40 uposlenika (projektanata informacionog sistema, programera, statističara i dr).
 
Poslije prvih demokratskih izbora 1991 godine za Direktora Zavoda za informatiku i statistiku Grada imenovan je Haris Trnka dipl. el. ing. Dana 02.04.1998 godine, Skupština Kantona Sarajevo, donijela je Zakon o dopunama Zakona o kantonalnim upravnim ustanovama kojim je Zavod za informatiku i statistiku uvrstila u upravne ustanove Kantona Sarajevo, («Službene novine« Kantona Sarajevo broj 7/98). Za direktora zavoda imenovan je prof. Hasan Abaz. Vlada Kantona Sarajevo 2002 godine postavila je za direktora Marka Matića dipl.ecc, koji je 01. septembra 2002 godine imenovan za VD direktora Federalnog zavoda PIO/MIO, a na njegovo mjesto dolazi Mr. Ismail Haverić dipl.ecc. dotadašnji pomoćnik direktora za Sektor statistike, koji je na tom mjestu ostao do penzije.
 
Vlada Kantona Sarajevo postavila je u februaru 2008 godine Timura Gadžu dipl.ing.el. za direktora Zavoda za informatiku i statistiku.