Skip to main content
Please wait...

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo , Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo   Radna mjesta: 01.Viši stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove – 1(jedan) izvršilac 02. Stručni saradnik - sistem administrator – 1(jedan) izvršilac   01.Opis poslova: prati i izučava zakone, propise i problematiku iz oblasti normativno -pravne djelatnosti od značaja za Zavod, izvještava direktora i pomoćnike o izmjenama i daje stručna mišljenja, tumačenja i prijedloge iz te oblasti; priprema dokumentaciju, i provodi poslove iz oblasti javnih nabavki; priprema, pravi i stručnu obradu i daje pravno mišljenje u postupku donošenja opštih akata kojima se uređuju aktivnosti,organizacija i djelatnosti Zavoda; obavlja poslove javnog informisanja i uspostave okvira saradnje sa drugim organizacijama, prati i priprema prijave na domaće i međunarodne projekte; priprema izradu programa rada i izvještaja o radu; pruža stručnu pomoć i radi na izradi rješenja iz oblasti radnih odnosa u Zavodu, stara se o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama zaposlenika iz oblasti radnih odnosa, obavlja prijave i odjave osiguranika na zdravstveno i penzijsko osiguranje, uspostavlja i vodi službene dosije zaposlenika; razmatra protok informacija i predlaže aktivnosti za ostvarivanje jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada i općina; prati promjene propisa u oblasti digitalnog identiteta i elektronskog poslovanja i uspostavu elektronskih javnih usluga i servisa; obavlja poslove Službenika za informisanje;obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i za svoj rad odgovara pomoćniku direktora; 02.Opis poslova: administrira servere i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje tehničke mjere i zakrpe; planira, dokumentuje i unapređuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira i realizira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke,organizaciju i praćenje rada sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe i pomoćnik direktora, a za svoj rad odgovara šefu službe i pomoćniku direktora. Link: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/10_oktobar/zavod_za_inf_s…

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba