Skip to main content
Please wait...

Unutrašnja organizacija

Poslovi i zadaci iz djelokruga Zavoda vrše se u okviru sljedećih organizacionih jedinica:

 • Sektor informatike i razvoja,
 • Sektor statistike,
 • Sektor za pravne i finansijske poslove.
U okviru Sektora informatike i razvoja obrazovana je Služba za informatiku i Služba za razvoj i održavanje projekata.
Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi višeg referenta – tehničkog sekretara.
 

Djelokrug Sektora informatike i razvoja

 
Sektor informatike i razvoja vrši poslove koji se odnose na: 
 • uspostava i upravljanje računarskim sistemom organa uprave i stručnih službi Kantona te upravnih organizacija na zahtjev;
 • uspostava, održavanje, razvoj i zaštita mrežne infrastrukture, Internet i Intranet prisustva, elektronske pošte, elektronskog upravljanja podacima;
 • održavanje računarske opreme organa uprave i stručnih službi Kantona;
 • tehnička podrška drugog nivoa za računarske korisnike organa uprave i stručnih službi Kantona;
 • planiranje i realizacija sistema informaciono-komunikacionih tehnologija (dalje:IKT) i frekventnih resursa Kantona;
 • razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • izrada aplikacija i programiranje.
U okviru Sektora informatike i razvoja obrazovane su dvije službe kao unutrašnje jedinice i to:
 
Služba za informatiku, kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: 
 • uspostavu i upravljanje računarskim sistemom organa uprave i stručnih službi Kantona te upravnih organizacija na zahtjev;
 • uspostavu, održavanje, razvoj i zaštitu mrežne infrastrukture,
 • Internet i Intranet prisustva, elektronske pošte, elektronskog upravljanja podacima;
 • održavanje računarske opreme organa uprave i stručnih službi Kantona; tehničku podršku drugog nivoa za računarske korisnike organa uprave i stručnih službi Kantona.
Služba za razvoj i održavanje projekata, kao unutrašnja organizaciona jedinica, obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: 
 • planiranje i realizacija sistema informaciono-komunikacionih tehnologija (dalje:IKT) i frekventnih resursa Kantona;
 • razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija; izrada aplikacija i programiranje.

Djelokrug Sektora statistike

 
Sektor statistike vrši poslove koji se odnose na: 
 • organiziranje, prikupljanje i provođenje statističkih istraživanja prema programu statističkih istraživanja za potrebe Kantona i kantonalnih organizacija na zahtjev;
 • priprema i slanje materijala i obrazaca izvještajnim jedinicama od interesa za Kanton i u vezi s tim vrši konsultacije sa davaocima i korisnicima podataka;
 • blagovremena priprema, ocjena i obrada statističke građe;
 • analiza, obrada, objavljivanje i ažuriranje statističkih i drugih podataka, saopćenja i sl.;
 • izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona,
 • ažuriranje statističkih podataka na internet stranici Zavoda.

Djelokrug Sektora za pravne i finansijske poslove

 
Sektor za pravne i finansijske poslove vrši poslove koji se odnose na: 
 • pripremanje i stručna obrada u postupku donošenja opštih akata kojim se uređuju aktivnosti, organizacija i djelatnost Zavoda;
 • praćenje i izučavanje zakona, propisa iz oblasti normativno-pravne djelatnosti od značaja za Zavod;
 • priprema programa rada i izvještaja o radu;
 • izrada rješenja i pružanje stručne pomoći iz oblasti radnih odnosa Zavoda, staranje o zakonitom rješavanju o pravima i obavezama zaposlenika iz oblasti radnih odnosa;
 • prijava i odjava osiguranika na zdravstveno i penzijsko osiguranje;
 • vođenje službenih dosijea zasposlenika;
 • organizacija i vođenje javnih nabavki;
 • praćenje promjena propisa iz oblasti digitalnog identiteta i elektronskog poslovanja;
 • organizacija i ažurno vođenje finansijskog poslovanja Zavoda i knjigovodstvene evidencije;
 • pripremanje finansijskih planova, periodične i godišnje obračune.

Djelokrug poslova izvan organizacionih jedinica

 
Izvan organizacionih jedinica obavljaju se poslovi tehničkog sekretara, administrativno-tehnički poslovi.
 

 

 

 

 

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba