Skip to main content
Please wait...

Mrežni štampači, skeniranje i rad sa PDF dokumentima

U Kantonu je proveden projekat postavljanja zajedničkih višefunkcionalnih mrežnih štampača. Kao dodatak projektu, ZIS je omogućio novi način skeniranja. Korištenjem OCR softvera, skenirani dokumenti se automatski obrade tako da budu pretraživi, kompresovani i kao takvi su pogodniji za dalji rad (kopiranje teksta, ubacivanje u aplikacije itd.). Rješenje za skeniranje dokumenata se temelji na ABBYY Recognition Serveru uz dodatne module koje se interno razvili uposlenici ZIS. Korisnik putem e-maila dobiva link do skeniranog dokumenta, a ne sami dokument, ili šalje u folder gdje također dobija obrađen dokument.. Pored toga, napravljena je web aplikacija za prepoznavanje teksta i optimizaciju postojećih PDF dokumenata.   Pored dostupnih uputstava i materijala na intranetu, u cilju unapređenja prakse u pripremi elektronskih materijala za informacione sisteme Vlade, Skupštine i kantonalnih ministarstava i organizacija, ZIS je 07.09.2015.g. organizirao informatičku radionicu na temu skeniranja i rada sa PDF dokumentima. Pored organizatora, radionici je prisustvovalo 18 uposlenika iz kantonalnih ministarstava, službi i organizacija. Praktično je pokazano novo rješenje za napredni način skeniranja sa prepoznavanjem teksta, kao i korištenje softverskih aplikacija za kreiranje i manipulaciju sa PDF dokumentima, kao što su promjena rasporeda stranica, brisanje nepotrebnih stranica, spajanje više PDF dokumenata i dr., pomoću programa koji se instaliraju u okviru Standardne radne stanice u mreži Kantona Sarajevo.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba