Skip to main content
Please wait...

Prezentacija Digitalne platforme Kantona Sarajevo

Dana 01.12.2022. godine održan je sastanak predstavnika Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, Kantonalnog javnog preduzeća Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo, Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo koji su ranije izradili i potpisali Sporazume o saradnji i razmjeni podataka kojim su zajednički definirali prava i obaveze, uslove razmjene podataka, uslove korištenja, zaštitu i dostupnost podataka čiji su vlasnici ili izvor navedeni kantonalni organi.

Tema sastanka je bila prezentacija Digitalne platforme Kantona Sarajevo koja sadrži postojeće baze podataka i nove podatke i informacije koji se mogu direktno unositi i ažurirati na Digitalnoj platformi Kantona Sarajevo. Cilj zajedničkog rada je uspostavljanje i održavanje digitalnog informacionog sistema Kantona Sarajevo kao okosnice skalabilnog, konsolidiranog, međusobno povezanog sistema digitalne uprave koji omogućava pristup u realnom vremenu različitim bazama podataka, njihovo povezivanje, analizu i vizualizaciju kako bi se uspostavila savremena, uspješna, efikasna e-uprava i pružanje e-usluga usmjerenih na korisnike.

Digitalnom platformom Kantona Sarajevo se osigurava online i elektronski pristup bazama podataka, informacijama i javnim uslugama i sadrži jasno mapiran i jednostavan put korisnika u cilju sveobuhvatnog i kvalitetnog pružanja usluga i informacija. U narednom periodu, Digitalna platforma Kantona Sarajevo će biti nadograđena u cilju kvalitetne i sveobuhvatne komunikacije i rada organa uprave i drugih kantonalnih organa, te pružanja niza javnih usluga i administrativnih postupaka.

Na ovaj način je realizirana još jedna aktivnost koja je usmjerena na digitalizaciju i digitalnu transformaciju rada organa uprave i drugih kantonalnih organa i preduzeća Kantona Sarajevo.

U narednom periodu Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo će u saradnji sa ostalim institucijama analizirati postojeće i pripremiti nove baze podataka koje će biti dostupne zainteresiranim institucijama i javnosti na navedenoj platformi.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba