Skip to main content
Please wait...

Projekat objave javnih nabavki u organizacijama Kantona Sarajevo

Postupajući po zaključcima Vlade da se jednom mjestu objedine i prikažu javne nabavke u svim javnim kantonalnim  ustanovama, preduzećima i institucijama, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je pripremio tehničko rješenje i aplikaciju koja je dostupna na stranicama organa KS. Uzimajući u obzir da već postoji zakonska obaveza objave dijela podataka na internet stranicama ugovornih organa po Zakonu o javnim nabavkama BiH, a da pretraga na portalu nije potpuna, predviđeno je proširenje opsega podataka pri unosu, uključujući i objavu izvornih odluka i ugovora, te njihovo automatsko objedinjavanje za nivo Kantona. Podaci koji se unose su definisani Uredbom koju donosi Vlada Kantona i podijeljeni u 3 faze:  Plan nabavki za tekuću godinu, Pokretanje i tok postupka, Ugovaranje i realizacija. Za 30 organa za koje stranicu radi ZIS, oni unose javne nabavke na svoju internu ili javnu stranicu, a podaci se onda objedinjuju na stranici Vlade gdje je moguća pretraga po više parametara. Za ostale kantonalne organizacije predviđeno je preuzimanje istog opsega podataka sa njihovih stranica na stranicu Vlade uz primjenu odgovarajućeg uputstva koje je pripremio ZIS. Za one kantonalne organizacije koje ne mogu osigurati automatsku dostupnost podataka sa svoje stranice, ili je nemaju, za sada je predviđeno da će njihovi zaposlenici koje ovlaste ostvariti pristup za unos preko stranice nadležnog ministarstva, koje je zaduženo da to utvrdi i osigura.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba