Skip to main content
Please wait...

Veliki iskorak u komunikaciji između građana i institucija: Uskoro će biti puštena u rad prva faza e-portala

Prezentacija ključnih aktivnosti u pogledu digitalne transformacije Kantona Sarajevo – prednacrta zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo i pratećeg e-portala, kao budućeg centralnog upravnog mjesta u Kantonu Sarajevo za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima digitalnim putem, održana je u petak, 8. decembra ove godine. 

Prezentacija je održana primarno u cilju poticanja međuinstitucionalnih konsultacija u završnoj fazi izrade Nacrta zakona i pratećeg e-portala, kao i snažnijeg uvezivanja, razmjene iskustava i buduće saradnje relevantnih institucija viših nivoa vlasti involviranih u problematiku digitalizacije u najširem smislu, kantonalnih institucija i jedinica lokalne samouprave.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić ovom prilikom je navela da digitalizacija nije budućnost, već sadašnjost i neminovnost, te da javna uprava u najširem smislu riječi i na svim nivoima treba proaktivno preuzeti odgovornost u ovom procesu. Istakla je i da se Kanton Sarajevo kreće unutar pravnog okvira kreiranog na višim nivoima vlasti u namjeri da bude integralni dio sistema javne uprave i da ovim procesima doprinese unapređenju tog sistema, cijeneći da je prirodno da impulsi u ovom pravcu polaze od nivoa vlasti koji su najbliži građanima, a to su lokalni i kantonalni nivo. Istovremeno je prisutne pozvala na saradnju i svojevrsnu dobrovoljnu koordinaciju s ciljem pružanja podrške Kantonu Sarajevo, ali i na otvaranje institucija viših nivoa vlasti prema građanima putem kantonalnog i lokalnog upravnog nivoa.

Novi zakon predstavlja neophodnu pravnu podlogu i dopunu postojećeg pravnog okvira nužnog za digitalizaciju javnog sektora i pretpostavka je za uspostavljanje i funkcioniranje e-portala baziranog na principu digital first ili digital by default, te će kao takav predstavljati istinski iskorak u komunikaciji između građana i kantonalnih i općinskih organa i institucija. Mogućnosti koje nudi e-portal će građanima biti stavljene na raspolaganje u fazama, čiju dinamiku će utvrditi Vlada Kantona Sarajevo. Prva faza će biti puštena u rad početkom 2024. godine, s namjerom da do kraja mandata aktuelnog saziva Vlade KS većina upravnih postupaka na nivou Kantona Sarajevo građanima bude pružena digitalnim putem.

U ovim ključnim procesima, koji su se razvijali paralelno, proaktivno i partnerski su učestvovali Ministarstvo pravde i uprave KS, Zavod za informatiku i statistiku i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz projekt "Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH".

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba