Skip to main content
Please wait...

Završna faza izrade e-portala Kantona Sarajevo

Dana 07.07.2023. godine je održana prezentacija završne faze i sadržaja budućeg e-portala Kantona Sarajevo. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Općine Centar, UNDP-a i domaće kompanije zadužene za izradu e-portala.

Cilj zajedničke saradnje je uspostava i održavanje jedinstvenog i sveobuhvatnog e-portala Kantona Sarajevo kao centralnog upravnog mjesta za upravne i druge postupke i procedure između organa uprave Kantona Sarajevo i fizičkih i pravnih lica s područja Kantona Sarajevo.

Proces digitalizacije i digitalne transformacije je usmjeren na modernizaciju javne uprave i javnih usluga na principima ekonomičnosti, efikasnosti i dostupnosti i u narednom periodu će se realizirati niz sličnih zajedničkih aktivnosti i projekata digitalne transformacije Kantona Sarajevo.

Navedeni e-portal će u prvoj fazi sadržavati određeni broj potpuno digitalizovanih upravnih postupaka gdje će građani Kantona Sarajevo i određena pravna lica moći podnijeti određene zahtjeve online te na iste dobiti odgovarajuću odluku, rješenje ili zaključak nadležnog organa. Nakon toga će se analizirati i ostale usluge iz oblasti privrede, obrazovanje, turizma, zdravstva, socijalne zaštite i slično, odnosno usluge koje će građanima i pravnim licima efikasno omogućiti rješavanje svakodnevnih zahtjeva i pokrenutih postupaka.

Na ovaj način je finalizirana još jedna aktivnost u procesu digitalizacije organa uprave i usluga Kantona Sarajevo. Organi uprave Kantona Sarajevo i javnost će biti blagovremeno obaviješteni i upoznati sa svim budućim planovima i aktivnostima.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba