Skip to main content
Please wait...

Digitalizacija javnih usluga u Kantonu Sarajevo

Dana 08.12.2022. godine Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo je održao još jedan sastanak s predstavnicima UNDP-a na temu digitalizacije javnih usluga organa državne službe Kantona Sarajevo. Cilj zajedničke saradnje je uspostava i održavanje jedinstvenog i sveobuhvatnog e-portala Kantona Sarajevo za administrativne i druge postupke i procedure između organa državne službe i fizičkih i pravnih lica s područja Kantona Sarajevo. Proces digitalizacije i digitalne transformacije je usmjeren na modernizaciju javne uprave i javnih usluga na principima ekonomičnosti, efikasnosti i dostupnosti i u narednom periodu će se realizirati niz sličnih zajedničkih aktivnosti i projekata digitalne transformacije Kantona Sarajevo.

Na osnovu dokumenta Vizije digitalne uprave Kantona Sarajevo, u fazi izrade je prijedlog izgleda i funkcionalnosti e-portala Kantona Sarajevo te će isti biti prezentovan Vladi Kantona Sarajevo, zajedno s prijedlozima usluga koje će biti pilot projekt digitalizacije javnih usluga.

Navedeni e-portal će u prvoj fazi sadržavati određeni broj potpuno digitalizovanih administrativnih postupaka gdje će građani Kantona Sarajevo i pravna lica moći podnijeti određene zahtjeve online te na iste dobiti odgovarajuću odluku, rješenje ili zaključak nadležnog organa. Nakon toga će se analizirati i ostale usluge iz oblasti privrede, obrazovanje, turizma, zdravstva, socijalne zaštite i slično, odnosno usluge koje će građanima i pravnim licima efikasno omogućiti rješavanje svakodnevnih zahtjeva i pokrenutih postupaka.

Na ovaj način, Kanton Sarajevo će biti pokretač digitalizacije javnih usluga u Bosni i Hercegovini koji će na potpuno nov, jednostavan i efikasan način omogućiti građanima i pravnim licima da realizuju svoje zahtjeve i pokreću postupke, a što će doprinijeti i efikasnijem radu organa uprave.

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo će i dalje nastojati da sistemski pristupa digitalizaciji javnih usluga u Kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba