Skip to main content
Please wait...

Ponovljeni javni konkurs za popunu radnog mjesta: viši stručni saradnik – mrežni inžinjer

PONOVLJENI JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - viši stručni saradnik - mrežni inžinjer - 1 (jedan) izvršilac   Opis poslova: planira, dokumentuje i unaprjeđuje lokalnu i dislociranu računarsku mrežu Kantona, te drugih dijelova sistema po potrebi obavlja sve poslove vezane za kontinuiran i efikasan rad računarskih mreža planira i provodi mjere zaštite računarskih mreža osigurava kontakt, priprema potrebnu dokumentaciju i usklađuje rad sa vanjskim davaocima usluga prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja mreža obavlja i ostale poslove i zadatke po nalogu rukovodioca   Uslovi: VSS- Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije smjer komunikacije, položen stručni ispit (polaganje ispita je dio konkursa za kandidate koji ga nemaju), 2 godine radnog iskustva na poslovima mrežne infrastrukture, poznavanje razvoja i administracije mreža (LAN, WAN), sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju i proaktivnost u izvršavanju radnih zadataka   REZULTAT: Konkurs proveden preko ADS FBIH. Jedini uspješni kandidat odustao radi niskih primanja.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba