Skip to main content
Please wait...

Javni oglas za prijem namještenika u Sektoru za informatiku: Viši referent – administrator

Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade radi odlaska zaposlenika u penziju, objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta namještenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - Viši referent – administrator ................1 (jedan) izvršilac u Sektoru za informatiku,   Opis poslova: administrira servere Kantona i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje sigurnosne mjere i zakrpe administrira, prati i štiti lokalnu i dislociranu mrežu Kantona vodi računa o funkcioniranju komunikacijskih spojnih puteva kontrolira i prati uslove u kojima sistem radi, logove i događaje na serverima i uređajima, rješava probleme, vodi evidenciju i statistiku događaja u sistemu pravi i održava korisničke naloge na sistemu kao i e-mail adrese uposlenika testira, instalira i održava uobičajeni sistemski i aplikativni softver, pruža pomoć u rješavanju problema pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga provodi mjere zaštite sistema i podataka u eksploataciji, radi pohranu podataka i pravi sigurnosne kopije obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca   Uslovi: SSS Srednja škola tehničkog smjera ili gimnazija, položen stručni ispit, 10 mjeseci radnog staža, poznavanje operativnih sistema, administracije sistema (Windows, Linux), aplikacija i mreža, poznavanje TCP/IP i drugih relevantnih računarskih protokola, sklonost timskom radu, odgovornost, orijentiranost cilju   Spisak potrebnih dokumenata: -Uvjerenje o državljanstvu BiH, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi, - Uvjerenje o radnom stažu, - Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - Izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno u BiH. Dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci.Izjave se dostavljaju ovjerene u općini.Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Rok trajanja internog oglasa i adresa za podnošenje prijava:Oglas ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana zadnjeg objavljivanja (zaključno sa 31.08.2015.).Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:       Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo       Reisa Džemaludina Čauševića 1sa naznakom      “Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem - ne otvaraj” NAPOMENA:Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Komisija će provesti provjeru znanja za svakog kandidata koji bude imao potpunu prijavu.Namještenici mogu polagati stručni ispit kada po završenoj srednjoj stručnoj spremi provedu na radu najmanje šest mjeseci.Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.   PLAĆA: Koeficijent plaće za ovo radno mjesto je 2,70, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 276 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,5% za svaku  započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i kartu za prijevoz.   Puni tekst oglasa, sa dokumentima potrebnim za prijavu, je u prilogu.   REZULTAT: Od 11 prijavljenih kandidata, 9 ih je imalo urednu prijavu i pozvano na pismeno testiranje i usmeni razgovor. Od 7 kandidata koji su se odazvali i prošli testiranje i razgovor, bit će odabran najuspješniji kandidat. IZMJENA: Najuspješniji kandidat odustao radi niskih primanja za to relativno stručno radno mjesto, te će biti primljen drugi kandidat.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba