Skip to main content
Please wait...

Korisničko uputstvo za unos javnih nabavki

Obavještavamo kantonalne organizacije da je direktor Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS), postupajući po Odluci Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16), donio Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo. Korisničko uputstvo, grafička shema unosa koja pojašnjava ovaj sistem, načini unosa za javne ustanove, javna preduzeća, fondove i druge kantonalne organizacije za koje ZIS ne pravi stranice, kao i tehničko uputstvo su dostupni na http://jn.ks.gov.ba/uputstvo odnosno u u meniju Nabavke na na adresi Uputstvo na svim stranicama koje pravi ZIS ili koje preuzimaju ovaj sistem. Svi podaci o javnim nabavkama objedinjuju na portalu Javnih nabavki KS na adresi http://javnenabavke.ks.gov.ba/ ili skraćeno http://jn.ks.gov.ba/. Odluka Vlade se odnosi na javne institucije na nivou Kantona Sarajevo koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondove i zavode čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba