Skip to main content
Please wait...

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: viši stručni saradnik – sistem inžinjer

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - viši stručni saradnik - sistem inžinjer - 1 (jedan) izvršilac   Opis poslova: Organizuje i unaprijeđuje računarski sistem organa uprave i stručnih službi Kantona i brine se za njegov optimalan rad; planira, dokumentuje i unaprijeđuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke i organizaciju sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti admininistarcije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.   Uslovi: VSS- Elektrotehnički fakultet, Fakultet informacionih tehnologija, Škola nauke i tehnologije Sarajevo smjer kompjuterske nauke ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije smjer komunikacije; položen stručni ispit; 2 godine radnog iskustva na poslovima sistemske infrastrukture; poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija; sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju i proaktivnost u izvršavanju radnih zadataka.   PLAĆA: Koeficijent plaće za ovo radno mjesto je 3,90, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 283 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,5% za svaku  započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i kartu za prijevoz.   Puni tekst oglasa prema kojem se vrši prijava se nalazi u prilogu, a objavljen je na stranici Agencije za državnu službu FBiH na http://adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9256. Skrećemo pažnju kandidatima da "ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija" znači da u Općini ovjere traženu izjavu. To je formalni uslov, a stvarno znanje će utvrditi Komisija za prijem na stručnom ispitu.   REZULTAT: Od tri kandidata, dva su bila uspješna, te je primljen najbolje ocijenjeni kandidat.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba