Skip to main content
Please wait...

Pregled broja posjetilaca internet stranica i portala Kantona Sarajevo

“Pregled broja posjetilaca internet stranica i portala Kantona Sarajevo”, pripremljen od strane Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS), pokazuje da postoji znatan broj posjeta na kantonalnim stranicama. Posjete, pored dobro organizovanih i stručno napravljenih stranica, zavise i od ponuđenog sadržaja, te je pored znatnog obima postojećih informacija potrebno obratiti i dodatnu pažnju na dostupne sadržaje, na što je Vladi skrenuta pažnja kroz dostavljeni pregled i prijedlog zaključka. Potrebno je unaprijediti portal sa dodatnim sadržajima, prvenstveno postavljati "Pitanja i odgovore", prema uputama koje je prethodno ZIS dostavljao ministarstvima i službama. To trebaju biti praktične uputa korisnicima (građanima, firmama) za način ostvarivanja prava ali i jasna politika ministarstava/organa po određenim pitanjima. Ovaj sadržaj treba biti aktuelan, a izmjene su uvijek moguće. "Pitanja i odgovori" se objedinjavaju na stranici Vlade i tu je sada 10 organa od 20 koji bi trebali imati postavljena pitanja. Posebno pitanje je broj i obuhvat postavljenih uputa u odnosu na nadležnosti i svakodnevne ponavljajuće upite. Potrebno je da svaki organ koji ima stranicu na njoj ima historijat godišnjih izvještaja o radu sa finansijskim izvještajima. Ovo sada ima tek nekoliko organa. Na stranici Vlade pod “Organizacije” odnosno na http://vlada.ks.gov.ba/organizacije se nalazi spisak svih organizacija Kantona, podijeljen po vrsti i nadležnosti, i to je administrativni pregled koji objedinjuje podatke za sva ministarstva. Na stranicama ministarstava se nalazi funkcionalni pregled organizacija, koji ne mora biti isti, a može biti širi. Potrebno je da ministarstva provjere postojeće podatke i tačnost lokacija na mapi, te da kontinuirano sami mijenjaju ili nama dostavljaju informacije o bilo kojoj promjeni organizacije, njihovih kontakata i lokacije. Posebno se ovo odnosi na prijedlog ZIS da na stranici Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih odnosno na http://mon.ks.gov.ba/ustanove budu unešene i grafički prikazane sve pojedinačne lokacije škola, vrtića i svih privatnih obrazovnih ustanova, kako bi se mogli vidjeti najbliži vrtići i škole i njihov obuhvat upisa u odnosu na neku odabranu lokaciju. Potrebno je bilo poduzeti korake da se dopune nedostajući podaci, kao što su kontakti, projekti, zaključci, odluke, obrasci, spiskovi ili baze. U kontakte pored adresa spada i ID broj, čime se olakšava sklapanje ugovora, pa bi ga svi organi trebali imati na stranici. Najvažniji sadržaj na stanici Vlade su akti Vlade, koje se ne unose već dugo vremena. Korisnik, odnosno organ je odgovoran za sadržaj i informacije a ZIS je odgovoran za izmjene i prilagođenje stranica. Pregled broja posjetilaca je, zajedno sa prijedlozima, poslan Vladi Kantona Sarajevo 28.04.2017. g. a uvršten u dnevni red 08.06.2017. g. Vlada KS je kroz usvojeni Zaključak zadužila organe da dopune podatke na svojim stranicama.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba