Skip to main content
Please wait...

Novi sistem unosa i objave administrativnih postupaka kantonalnih organa

Pregledom dosadašnjeg sistema administrativnih postupaka kantonalnih organa objavljenog na http://e-registar.ks.gov.ba/ uposlenici Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo su uvidjeli da stranica i sistem ne zadovoljavaju potrebe kantonalnih ministarstava i organizacija, te da u njoj postoji dosta propusta što cijelu aplikaciju čini veoma teškom za održavanje. Stoga je Zavod napravio novi sistem administrativnih postupaka, na novoj domeni http://ap.ks.gov.ba, koja je normirana Odlukom Vlade KS o utvrđivanju domena i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" 31/09, 52/12, 17/15, 25/17). Predložili smo da Vlada KS prihvati stavljanje u funkciju novog sistema koji ima višestruke tehničke i organizacione prednosti u odnosu na dosadašnji. Predložili smo posebno da se odobri unos postupaka direktno od strane zaposlenika iz organizacione jedinice, bez potrebe da se zahtjev šalje Regulatornom tijelu i čeka odobrenje, što usporava proces, procjena je bez stvarne koristi. Treći prijedlog je da se sistem pojednostavi i napravi uistinu efikasnim kroz donošenje nove Odluke o uspostavi i održavanju registra administrativnih postupaka Kantona Sarajevo koja bi zamijenila postojeće. U sklopu materijala je ponuđen i prijedlog nove Odluke. U prilogu je Informacija o novom sistemu koja je, zajedno sa drugim dokumentima, uputstvima i prijedlozima, poslana Vladi Kantona Sarajevo 04.08.2017. godine. Čekamo njeno uvrštavanje u dnevni red, kako bi se prešlo na novi sistem i riješili problemi koji postoje sa dosadašnjim.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba