Skip to main content
Please wait...

Inovirana aplikacija za liste lijekova u Kantonu Sarajevo

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo (ZIS) je u periodu 09.–11.2017. završio projekat inoviranja aplikacije za liste lijekova. Aplikacija je na prijedlog ZIS, a u saglasnosti sa Ministarstvom zdravstva KS (MZ), izdvojena na zasebni server i domenu https://listelijekova.ks.gov.ba odnosno skraćeno http://ll.ks.gov.ba. Ovim projektom otklonjeni su nedostaci uočeni u dosadašnjem radu, ugrađene izmjene koje je iniciralo Ministarstvo zdravstva (MZ) KS, te uvedena dodatna tehnička i sigurnosna unapređenja. Po odluci MZ, trenutno se liste lijekova ne generišu iz ove aplikacije, već su dostupne na stranici  http://mz.ks.gov.ba/aktuelnosti/informacija-o-usvojenoj-listi-lijekova-k.... Nakon promjene te odluke, aplikacija će se koristiti u punom kapacitetu.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba