Skip to main content
Please wait...

Problemi u saradnji i razmatranju materijala radi kojih ZIS ne može izvršavati obaveze

Obzirom da će Skupština 19.03.2018. godine glasati o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, a suštinski o povjerenju premijeru Konakoviću, strankama u Skupštini je dostavljen dopis sa iskustvom i primjedbama koje imam na rad premijera kao rukovodilac samostalne upravne organizacije.   U Izvještaju o radu Vlade koji premijer potpisuje za ovu sjednicu, navodi da je Vlada postupala u skladu sa utvrđenim nadležnostima propisanim odredbama Ustava Kantona i Zakona o Vladi Kantona. Tu se navodi šta je Vlada razmatrala - ali ne i šta nije. Zastupnici mogu utvrditi da li je premijer postupao u skladu sa st. 1. čl. 29. Ustava ili izvan toga. Ali vjerujem da premijer nije, kad se radi o Zavodu za informatiku i statistiku KS (dalje: ZIS), postupao u skladu sa čl. 21. Zakona o Vladi koji određuje da “Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.”   ZIS je ovoj Vladi do sada dostavio 36 materijala. Kada se uzme u obzir da je ZIS imao tek 6 službenika, jer je većina namještenika, to je znatan broj. Pored izvještaja o radu i programa rada, materijali su pretežno iz oblasti informatike, obavještavanja o novim projektima ZIS ili rješenja i prijedlozi postupanja. Prethodna 2017. godina je bila vrlo plodna jer je informatika napravila najveći broj projekata i materijala za Vladu od kada postoji ZIS. Statistika podatke objavljuje na http://zis.ks.gov.ba. Međutim većina odnosno 13 dostavljenih materijala nisu došli na dnevni red, a 2 su povučena i nisu donešeni zaključci. Neke materijale koje nije stavljao premijer je u odsutnosti stavio zamjenik. Spisak materijala se nalazi u urgenciji u prilogu. Priložena je samo zadnja, iako ih je bilo više.   Jedini materijal koji je premijer stavio na dnevni red od 15.06.2017. kada je razmatran Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ZIS je bio samo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 21.01.2018. Kao da je jedini smisao postojanja ZIS da se uvede mandat. A možda i jeste, da se rad onih koji mu se ne sviđaju iz bilo kojeg razloga toliko oteža i zaguši da onda može izaći sa svojim rješenjem.   Premijeru sam uputio više zahtjeva i urgencija da materijale stavi na dnevni red Vlade. Iako je poznato ko određuje dnevni red, uputio sam ih i ministrima kako bi znali sa kojim se problemima susreće ZIS i postavili to pitanje ispred svojih organa za koje ZIS radi. Najveći razlog ovih urgencija su zahtjevi za odobrenje ponovnog prijema za stručna mjesta uz obrazloženje koje poslove trebaju preuzeti, a koji nikada nisu stavljeni na dnevni red Vlade. Radi nedovoljnog prijema u ZIS je došlo do smanjenja sa nekadašnjih 21 zaposlenih na 19 budžetiranih ali 15 sada raspoređenih.   Saglasnost Vlade na svako zapošljavanje je sporan a rekao bih i pogrešan koncept jer Vlada ne može procijeniti opravdanje zapošljavanja za svako pojedinačno radno mjesto u stotinama organa kojima upravlja. I nije posao Vlade da se bavi time, već rezultatima u odnosu na resurse. Ovo pišem kao rukovodilac koji je uradio nevjerovatno, dao otkaze radi nerada ali i koji je primao samo stručne zaposlenike, najbolje kandidate na konkursima, bez “štela” ili “uplata”. To mi je stvorilo niz problema i primjedbi da se tako ne radi ovdje ali nisam se predao.   U kontekstu povećanja obima i složenosti posla i smanjenja broja zaposlenika a najviše radi nemogućnosti popune radnih mjesta ZIS više ne može izvršavati svoje obaveze.   Ovo znači da je deset godina izgrađivani i unapređivani sistem u padu i bez potrebnog nadzora, U ZIS je od 2008. godine, kada sam preuzeo rukovođenje firmom koja nije imala savremeni proizvod, postojalo stalno povećanje obima posla i složenosti sistema što je prikazano u izvještajima o radu dostupnim na http://zis.ks.gov.ba/izvjestaji a posebno u višegodišnjim “Pokazateljima rada, razvoja i zaposlenih ZIS” koji su dio izvještaja o radu.   Od 23.03.2015 me premijer nikad nije pozvao na sastanak niti uvažio moje zahtjeve (ne računam par minuta koje sam dobio nakon brojnih zahtjeva, nakon kojih ništa nije riješeno). Ali kada se vide medijski izvještaji koga je sve premijer primao i čime se sve bavio, teško je naći opravdanje da nije našao vremena i temu razgovora sa rukovodiocem organa.   Jedini kontakt sa premijerom je bio putem njegovih “savjetnika”, a koje je angažovao bez zakonskog osnova. A i to je bilo samo jednokratno za neki sitan interes. Zadnja dvojica su od mene tražili informacije po nekim nabavkama koje nisam želio izvršiti, radi stručne ocjene da su neopravdane. Ne sumnjam da mi je premijer zamjerio što nisam pristao na takvo kršenje ZJN BiH kojim on kroz određivanje dobavljača kupuje podršku i uticaj.   Dok premijer urušava državni organ sistema ZIS, istodobno angažuje privatnog savjetnika za IT. Moje je uvjerenje, nastalo na osnovu iskustva sa premijerom a i njegovih izjava, da on radi “kontrole procesa” za vrijeme mandata, što mu je česta izreka i izgled primarni cilj, ne vidi ili ne podržava “izgradnju sistema” koji će ostati iza svih nas i da radi toga guši godinama građeni sistem složene IT podrške.   Premijer je imao pravo i obavezu da ocijeni moj rad i rad drugih rukovodećih državnih službenika. Ali on to nije uradio za 2014. godinu i nadalje. Stoga sam uzeo za pravo da ja ocijenim saradnju sa njim u ime firme. I to ne usmeno, već pismeno i argumentovano, sa nadom da će se to uzeti u obzir u odlučivanju o smjeni ovog premijera.   DIREKTOR   Timur Gadžo, dipl.ing.el.  

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba