Skip to main content
Please wait...

Javni konkurs za popunu radnih mjesta: Pomoćnik direktora za informatiku i Viši stručni saradnik – sistem inžinjer

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.31/16), a na zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo   01.Pomoćnik direktora za informatiku – 1(jedan) izvršilac 02. Viši stručni saradnik – sistem inžinjer - 1(jedan) izvršilac   01.Opis poslova: neposredno rukovodi sektorom informatike, te: a. organizira blagovremeno, stručno i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti sektora, raspoređuje poslove na zaposlenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, provjerava urađeno; b. Osigurava radnu disciplinu i punu zaposlenost, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, te daje prijedloge poboljšanja rada, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora, izvršava poslove po nalogu direktora i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora; predlaže poslove i zadatke za godišnji program rada, utvrđuje operativne planove rada, analizira njihovo izvršenje, priprema prijedlog godišnjeg izvještaja o radu, utvrđuje i direktoru dostavlja učinak zaposlenika; osigurava dokumentovanje stanja sistema, tehničkih procedura i uobičajenih problema i rješenja; osigurava neprekidan 24-satni rad IKT sistema, zaštitu i pohranu podataka, proceduru oporavka;organizira praćenje propisa, stanja i pravca razvoja informacionih tehnologija, te predlaže usmjeravanje i obuku zaposlenika.   02.Opis poslova: administrira servere i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje tehničke mjere i zakrpe; planira, dokumentuje i unaprijeđuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionih sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke, organizaciju i praćenje rada sistematskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti administracije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca;   Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:   Za poziciju 01. Elektotehnički fakultet, visoko obrazovanje najmanje VII stepen stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, Fakultet informacionih tehnologija: visoko obrazovanje najmanje VII stepen stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, najmanje 5(pet) godina radnog staža u struci, položen stručni ispit znanje engleskog jezika na nivou B2 industrijski certifikat iz upravljanja IT uslugama   Za poziciju 02. Elektotehnički fakultet, visoko obrazovanje najmanje VII stepena stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, Fakultet informacionih tehnologija: visoko obrazovanje najmanje VII stepen stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, Ekonomski fakultet (smjer informacioni sistemi ili informacione tehnologije) visoko obrazovanje najmanje VII stepen stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, Fakultet saobraćaja i komunikacija (smjer elektronske komunikacije) visoko obrazovanje najmanje VII stepen stručne spreme ili sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema, najmanje 2(dvije) godine radnog staža u struci, položen stručni ispit poznavanje engleskog jezika na nivou B1   Prijavljivanje na konkurs: 01. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 02. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.   PLAĆA: Koeficijent plaće za 01. je 5,20 a za 02. je 3,90, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 290 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,6% za svaku započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i iznos ili kartu za prijevoz, ako je udaljen više od 2 km od posla.   Puni tekst oglasa je u prilogu. Skraćena verzija teksta konkursa objavit će se u listu "Oslobođenje" od 09.06.2018. godine i u "Službenim novinama".   REZULTAT: Za pomoćnika nije bilo kandidata, a za inžinjera je na stručni ispit izašla jedna osoba koja nije zadovoljila. Konkurs će biti ponovljen.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba