Skip to main content
Please wait...

Zastupnička inicijativa prema MP da zajedno sa ZIS KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi ZIS mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba