Skip to main content
Please wait...

Vlada usvojila Viziju digitalne uprave Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj redovnoj sjednici usvojila Odluku o usvajanju Vizije digitalne uprave Kantona Sarajevo.

Ovaj dokument definiše glavne ciljeve, principe i prioritete u procesu digitalne transformacije rada organa uprave, upravnih organizacija, javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo.

Kako je istaknuto tokom obrazlaganja ovog dokumenta, poseban fokus je stavljen na pružanje elektronskih usluga građanima, poslovnim subjektima i drugim organima uprave.

Naglašeno je i kako usvajanje ove Vizije predstavlja trajno opredjeljenje Vlade za modernizaciju i uvođenje inovacija u  rad i odnose sa građanima.

Direktor Zavoda za informatiku i statistiku Dino Šehović je naveo da je proces razvoja Vizije vodio Zavod, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

"Dokument definiše prioritetne aktivnosti na putu digitalne transformacije, koje će rezultirati uspostavljanjem jedinstvenog web portala za sve informacije i e-usluge Kantona Sarajevo. Vizija sistema digitalne uprave Kantona Sarajevo se temelji na četiri oblasti: politička opredjeljenost i vodstvo, pravni i finansijski okvir, digitalna platforma i e-usluge, te razvoj institucionalnog okvira i ljudskih potencijala.

„U svrhu realizacije ovih prioriteta, Vlada je donijela odluku o uvrštavanju ove vizije u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. kao jedan od dugoročnih razvojnih prioriteta, odluku o formiranju međuinstitucionalne radne grupe za provedbu i koordinaciju procesa digitalne transformacije, te zadužila organe uprave, upravne organizacije, javne institucije i javna preduzeća da, u koordinaciji sa Zavodom, učestvuju u provedbi Vizije i postavljenih ciljeva i aktivnosti“ naglasio je direktor Šehović.

Najavio je i da će u narednih 12 mjeseci, uz podršku UNDP-ja i kompanije koja je izabrana na međunarodnom tenderu, GDi d.o.o. Sarajevo, Zavod voditi aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog web portala za e-usluge, te kreiranju pilot modula geografsko-prostorne digitalne platforme sa fokusom na prikupljanje, obradu i analizu, objedinjavanje i razmjenu prostornih i infrastrukturnih podataka u svrhu efikasnijeg i zajedničkog rada nadležnih institucija.

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba