Skip to main content
Please wait...

Javni oglas za prijem namještenika u Sektoru informatike: Viši referent za podršku

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji  Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj: 49/05), uz saglasnost Vlade Kantona, radi odlaska zaposlenika u penziju, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme   1. Naziv radnog mjesta:   01. Viši referent za podršku ................1 (jedan) izvršilac u Sektoru informatike,   2.Opis oslova radnog mjesta: Za poziciju 01 a) pruža pomoć korisnicima u korištenju informatičke opreme i programa; b) rješava probleme pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga; c) učestvuje u pregledu informatičke opreme i vodi analitičke karte opreme; d) radi dijagnostiku kvarova, te popravke i intervencije na računarima i mreži prema nalogu i upisuje u evidenciju; e) radi kabliranje i ispitivanje instalacije, ažurira evidenciju priključaka i korisnika; f) obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.   3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored općih uslova iz člana 24. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove: Za poziciju 01.   srednja škola informatičkog ili tehničkog smjera ili gimnazija; položen stručni ispit; najmanje 10 mjeseci radnog staža u struci; poznavanje engleskog jezika na nivou A2.   Potrebne sposobnosti: napredno poznavanje rada na računaru i uredskog paketa, poznavanje TCP/IP protokola, poznavanje operativnih sistema Windows i Linux, servisiranja i administriranja računara i računarske opreme, sklonost timskom radu, kreativnost, odgovornost, orijentiranost cilju.   4. Spisak potrebnih dokumenata koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji:Za poziciju 01. - Uvjerenje o državljanstvu BiH, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi, - Uvjerenje o radnom stažu, - Dokaz o poznavanju engleskog jezika, - Prijava sa kontakt podacima, - Radna biografija.   5. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava: Oglas ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana zadnjeg objavljivanja (zaključno sa 22.06.2018.). Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1 sa naznakom “Komisija za provođenje javnog oglasa za prijem - ne otvaraj”   6. Postupak, prijem i naknadne obaveze: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Komisija će provesti provjeru znanja za svakog kandidata koji bude imao potpunu prijavu. Lica iz člana 1. i 2. Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ostvaruju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju pod jednakim stručnim uslovima, a pritom prioritet imaju djeca šehida-poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja. Kandidat koji bude izabran dužan je prije stupanja u radni odnos dostaviti: - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdato od strane nadležnog suda. - Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - Izjava da osoba u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno u BiH. Izjave se dostavljaju ovjerene u općini. Kandidat koji nije položio stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe. Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu probnom radu od tri mjeseca.   PLAĆA: Koeficijent plaće za ovo radno mjesto je 2,70, što se množi sa utvrđenom osnovicom (sada iznos od 290 KM), uz dodatak za staž (uvećanje od 0,6% za svaku  započetu godinu penzijskog staža, a najviše do 20%.). Pored toga, zaposlenik ima topli obrok (8 KM dnevno) i iznos ili kartu za prijevoz, ako je udaljen više od 2 km od posla.   Puni tekst oglasa je u prilogu.   REZULTAT: Od 13 prijavljenih kandidata, 8 ih je imalo urednu prijavu i pozvano na pismeno testiranje i usmeni razgovor. Između dva po struci najuspješnija kandidata odabran je onaj koji je po zakonu imao prioritet.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba