Skip to main content
Please wait...

Interni oglas za prijem namještenika u Sektoru za informatiku: Viši referent – administrator

I N T E R N I   O G L A S za popunu radnog mjesta namještenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo - Viši referent – administrator ................1 (jedan) izvršilac u Sektoru za informatiku,   Opis poslova: administrira servere Kantona i pripadajuće programe, otklanja smetnje i primjenjuje sigurnosne mjere i zakrpe administrira, prati i štiti lokalnu i dislociranu mrežu Kantona vodi računa o funkcioniranju komunikacijskih spojnih puteva kontrolira i prati uslove u kojima sistem radi, logove i događaje na serverima i uređajima, rješava probleme, vodi evidenciju i statistiku događaja u sistemu pravi i održava korisničke naloge na sistemu kao i e-mail adrese uposlenika testira, instalira i održava uobičajeni sistemski i aplikativni softver, pruža pomoć u rješavanju problema pri korištenju aplikacija, infrastrukture, servisa i usluga provodi mjere zaštite sistema i podataka u eksploataciji, radi pohranu podataka i pravi sigurnosne kopije obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca Uslovi: SSS Srednja škola tehničkog smjera ili gimnazija, položen stručni ispit, 10 mjeseci radnog staža, poznavanje operativnih sistema, administracije sistema (Windows, Linux), aplikacija i mreža, poznavanje TCP/IP i drugih relevantnih računarskih protokola, sklonost timskom radu, odgovornost, orijentiranost cilju   Puni tekst oglasa, sa dokumentima potrebnim za prijavu, je u prilogu.   REZULTAT: Nije bilo prijavljenih, te će biti objavljen javni oglas.

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba